Seuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampere Unitedin kannattajat ja sen kotipaikka on Tampere.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran toiminta-alueena on Pirkanmaa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on olla JS Tampere United ry:n (jatkossa Tampere United) kannattajien yhdyssiteenä ja tukea Tampere Unitedia aatteellisesti ja toiminnallisesti. Näitä toimintoja varten seura edistää kannatustoimintaa ja liikuntaa sekä muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua kannattajana seuran toimintaan tai harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoituksensa seura toteuttaa

1) Edistämällä ja ylläpitämällä seuran kannatustoimintaa toiminta-alueellaan

2) Tarjoamalla
● kunto- ja terveysliikuntaa
● kilpailutoimintaa
● harjoitus- ja valmennustoimintaa
● ohjaustoimintaa, liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
● muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä
toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
● tiedotus- ja suhdetoimintaa
● koulutustoimintaa

3) Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

4) Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

5) Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Seura voi järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä kahvila- ja ravintolatoimintaa, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet

Seuran jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt, ja suorittaa vuosittaisen jäsen- tai kannatusjäsenmaksun. Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä sekä yksityinen luonnollinen henkilö että rekisteröity yhdistys.

Seuran perhejäseneksi voi liittyä jäsenen tai kannatusjäsenen puoliso tai kotona asuva lapsi, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

Jäsenet, kannatusjäsenet ja perhejäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä an­net­ta­vis­ta rangaistuksista, jolloin noudatetaan kansallisen lajiliiton sään­tö­jä ja määräyksiä. Seuran sijasta kurinpitotoimista voi päättää lajin kansallinen liitto säännöissään ja sääntöjään alemmanasteisissa määräyksissään vahvistetulla tavalla.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

5. Jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksu

Jäseniltä kannettavan vuosittaisen jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous.

6. Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, 2-8 muuta varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannatusjäsenellä ja perhejäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Kevät- ja syyskokous

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
5. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
8. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
10. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Päätetään kokous

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi seuran varat käytetään seuran tarkoituksen ja toiminnan mukaiseen kohteeseen.